Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Open wonen in Affligem

Open wonen in Affligem

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Open wonen in Affligem

Met het oog op het behoud van een open en groene gemeente, staat het Lokaal Bestuur voor de uitdaging om het Beleidsplan Ruimte vorm te geven binnen de kaders van de huidige Gewestplannen.

De provincie geeft de gemeente de vrijheid bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en om in Ruimtelijke Uitvoeringsplannen duidelijk af te bakenen wat er kan of mag. Daarvan maakt het Lokaal Bestuur gebruik om de bevolking inspraak te geven en adviesraden hun rol te laten spelen.

De opmaak van deze plannen moet wel gebeuren in samenspraak met de hogere overheid. Door de goedkeuring van het Gewestplan in 1977 heeft de overheid voor heel Vlaanderen vastgelegd waar men mag bouwen, waar er open ruimte moet blijven en waar er plaats is voor industrie en voor gemeenschapsvoorzieningen. De verschillende kleuren in dat Gewestplan duiden aan waar precies wat nog kan, of niet. De gemeenten zijn toen niet betrokken bij de opmaak en inkleuring van dat Gewestplan.

Vandaag nog heeft het Lokaal Bestuur, net zoals andere bouwheren, zich te schikken naar de inkleuring van dat Gewestplan. Het Lokaal Bestuur kan dus niet zomaar zelf beslissen om, bijvoorbeeld, voor of tegen woningbouw, appartementsbouw of baanwinkels te zijn. Dat het Lokaal Bestuur de appartementsbouw zou promoten of er meer vergunningen zou voor uitreiken kan dus niet.

Meer nog, wanneer het Lokaal Bestuur zou weigeren om een vergunning af te leveren waar het volgens het Gewestplan wel kan, dat kan men tegen die weigering in eerste instantie in beroep gaan bij de provincie. Zij zal dan op haar beurt de inkleuring van dat Gewestplan bekijken om na te gaan of datgene wat men wil bouwen in overeenstemming is met de inkleuring op dat perceel.

Het Lokaal Bestuur kan wel het initiatief nemen om voor een bepaald gebied een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te maken. Dat wil zeggen dat er binnen dat plan meer specifieke regels gelden die bepalen wat er waar precies kan gebouwd worden, of niet.

Even de juiste cijfers van het aantal woonentiteiten in Affligem

In de periode 2013 – 2018 is het aantal woningen met 2,1% gestegen (van 4837 tot 4941), het aantal appartementen steeg met 14,61% (van 304 tot 356).

In de periode 2019 – 2022 is het aantal woningen met 0,92% gestegen (van 4954 tot 5000), het aantal appartementen steeg met 14,92% (van 368 tot 430).

Het aantal woningen daalt dus tijdens deze bestuursperiode, het aantal appartementen stijgt tot nog toe met een kleine 0,31%. Dat is miniem en valt te verklaren door de druk vanuit de hogere overheid om kleiner en meer gestapeld te wonen om een antwoord te bieden aan de vraag om minder oppervlakte en open ruimte in te nemen. Dit moet de waterhuishouding en de groene dooradering van ons landschap ten goede komen.

Het Lokaal Bestuur van Affligem blijft streven naar een evenwicht tussen verdere ontwikkeling en het behoud van onze groene identiteit. Het opstellen van het Beleidsplan Ruimte biedt kansen om deze balans te vinden en de leefbaarheid van onze gemeente te waarborgen, met de betrokkenheid en inbreng van onze inwoners als essentiële pijler van ons beleid.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Gemeentestuur Affligem en de seniorenraad wensen Maurits nog veel gezonde en gelukkige jaren toe. Zijn levensverhaal is een prachtig voorbeeld van doorzettingsvermogen en sociale betrokkenheid.
Affligem

Maurits Van Ransbeeck 100 jaar

Gemeentestuur Affligem en de seniorenraad wensen Maurits nog veel gezonde en gelukkige jaren toe. Zijn levensverhaal is een prachtig voorbeeld van doorzettingsvermogen en sociale betrokkenheid.

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Asse speelt buiten
Asse

Asse speelt buiten

Gemeente Asse ontwierp een eigen buitenspeelkaart. Daarop zijn heel wat speel-, sport- en ontmoetingsplekken in heel Asse te vinden.

Lees meer »
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand