Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Gemeentebestuur haalt in haar advies landbouwgrond en woonzones uit natuurbeheersplan

Gemeentebestuur haalt in haar advies landbouwgrond en woonzones uit natuurbeheersplan

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Gemeentebestuur haalt in haar advies landbouwgrond en woonzones uit natuurbeheersplan

Het gemeentebestuur, in dit dossier een advies-verlenende instantie, voerde de afgelopen weken actief gesprekken met de Leeuwse landbouwers en de lokale afdeling van Natuurpunt. Op basis van die constructieve gesprekken, nam het gemeentebestuur op maandag 6 mei 2024 een duidelijk standpunt in. Met dat standpunt zorgt het gemeentebestuur ervoor dat 100 % van de agrarische gebieden, die voor uitbreiding in het globaal kader zijn opgenomen, gevrijwaard worden voor landbouw. Ook alle percelen in woongebied en goedgekeurde verkavelingen dienen uit het globaal kader geschrapt te worden. Zo kunnen Natuurpunt en haar vele vrijwilligers zich verder focussen op hetgeen ze de afgelopen 27 jaar prima hebben gedaan, zijnde het beheren van erkend natuurgebied.  

Sinds 1996 is er in Sint-Pieters-Leeuw een natuurbeheersplan voor de percelen langs de Oude Zuun en sinds 2002 is er eveneens een natuurbeheersplan voor de uitbreiding langs Volsembroek. Die bestaande natuurbeheersplannen vervielen in 2023. Natuurpunt diende nu een aanvraag in bij het Agentschap Natuur en Bos voor een nieuw natuurbeheersplan. Het openbaar onderzoek loopt tot 15 mei 2024 en iedereen die wil, kan/kon hiertegen bezwaar indienen.

Jan Desmeth, burgemeester: “De eigenaars of pachters van landbouwpercelen zijn heel ongerust omdat ook deze percelen in het afgebakende gebied zitten. Ook al is er geen voorkooprecht voor VLM, ANB en Natuurpunt en ook al behoudt de pachter wel zijn voorkooprecht, is het onze mening dat alle agrarische gebieden volledig uitgesloten moeten worden van het globaal kader, zodat het voor iedereen duidelijk is dat deze

100 % gevrijwaard worden. Ook een beperkt aandeel woongebied en enkele goedgekeurde verkavelingen van decennia geleden, die zich in het huidige globaal kader bevinden, dienen – ons inziens – geschrapt te worden. Zo kunnen de landbouwers verder op hun grond en kunnen de bewoners in woongebied gerust zijn, terwijl Natuurpunt verder kan op de reeds beschermde natuurgebieden uit 1996, 2004 en 2014.”  

Bart Keymolen, schepen van omgeving: “In een gemeente zoals Sint-Pieters-Leeuw, moeten vele functies mogelijk zijn, maar alles op de juiste plaats. Er moet plaats zijn voor wonen. Er moet plaats zijn voor natuur. En er moet plaats zijn voor economische landbouw. Het ingediende globaal kader dreigde dit logisch evenwicht uit balans te brengen. Naast het inperken van de perimeter van het globaal kader, het vrijwaren van de woonzones en het vrijwaren van agrarisch gebied, willen we zorgen dat het mogelijk blijft voor landbouwers om hun percelen, die in agrarisch gebruik zijn binnen het VEN- en Habitatrichtlijngebied, verder te blijven bewerken, aangezien ze nu al rekening houden met de strenge VEN- en Habitatrichtlijnen. Een overschrijving met een beheersplan type 4 is hier niet wenselijk.”

Het college van burgemeester en schepenen engageert zich om de nodige contacten te leggen om dit advies toe te lichten en te verdedigen zodat er ook resultaat wordt geboekt.

Naar aanleiding van dit dossier werden ook schriftelijke verduidelijkingen gevraagd op technisch-juridisch vlak.

Een aantal ervan geven we hier weer:

 

  • De verdere werking van het Gecontroleerd Overstroming Gebied (GOG) in de Zuunvallei/Volsembroek is gegarandeerd en werd ons schriftelijk bevestigd door VMM, ANB en Natuurpunt, ook in combinatie met het aangevraagde natuurbeheersplan. Dat is heel belangrijk want begin januari 2024 bewees dit nog haar nut om wateroverlast te vermijden in de lager gelegen gebieden (Zuun en Negenmanneke).
  • De gegarandeerde toegankelijkheid van het natuurgebied, dat in 2021 vastgelegd werd bij Ministerieel Besluit, blijft overeind en ongewijzigd. Dit werd ons schriftelijk bevestigd door ANB, Natuurpunt en onze eigen gemeentelijke diensten.
  • Indien een ontheffing van het jachtverbod nodig is om het wildbeheer te beheersen, dan zal die ontheffing gegeven worden.
  • Het bebossingssaldo van het ingediende natuurbeheersplan is expliciet nul. Er zal dus netto geen extra bos aangelegd worden. Dit heeft te maken met het type natuurgebied, dat eerder natte natuur is.

Bart Keymolen: “Tijdens het overleg met zowel landbouwers als Natuurpunt, werd meermaals herhaald dat ook lokale landbouwers delen van het beheer van de natuur op zich nemen, soms zelfstandig en soms zelfs op natuurpercelen van Natuurpunt. Dat is een samenwerking waar iedereen baat bij heeft. Ook het feit dat zowel ANB als Natuurpunt ons schriftelijk herbevestigd hebben dat het gecontroleerd overstromingsgebied en huidige toegankelijkheidsmogelijkheden ongewijzigd blijven, is voor alle inwoners van belang.”

Het dossier wordt ultiem verder behandeld door het Agentschap Natuur en Bos, aangezien zij de bevoegde overheid zijn. De gemeente is één van de adviserende instanties.

Jan Desmeth: “Ik ben tevreden dat we met deze ploeg goed geluisterd hebben naar alle betrokkenen, veel informatie gecheckt en gedubbelcheckt hebben en zo tot een duidelijk standpunt gekomen zijn. Het advies van het college van burgemeester en schepenen kan iedereen raadplegen op de gemeentelijke website. De komende maanden zullen we de nodige initiatieven nemen om – na het geven van het formele advies – ook echt resultaat te boeken. We hebben reeds afgesproken met zowel de Leeuwse landbouwers als met de lokale afdeling van Natuurpunt om met een delegatie van beiden rond de tafel te gaan zitten na 15 mei 2024.”

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Leeuw Rinkt
Sint-Pieters-Leeuw

Leeuw Rinkt

Ook dit jaar mag Leeuw Rinkt de Leeuwse zomer op gang trekken! Kom op zaterdag 15 juni vanaf 17 uur genieten van een gezellige avondmarkt en lonkende terrasjes terwijl cultuurcentrum Coloma op drie podia zorgt voor zomerse muziek en dans

Lees meer »
Schrijven voor de Nieuwskrant
Boerendag in Lennik
Lennik

Boerendag in Lennik

Op maandag 6 mei en dinsdag 7 mei 2024 zijn leerlingen van het 5de leerjaar van en rond Brussel te gast op het melkveebedrijf van de familie Lemaire-Taelemans (Zwijnenbergstraat 62) in Sint-Martens-Lennik.

Lees meer »
  • Adverteren
  • Adverteren