Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Provincie investeert meer dan half miljoen euro in meer en betere natuur

Provincie investeert meer dan half miljoen euro in meer en betere natuur

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Provincie investeert meer dan half miljoen euro in meer en betere natuur

De wulp is een bedreigde akkervogel (copyright: Buiten-Beeld)

De provincie Vlaams-Brabant investeert 565.979,31 euro in 9 projecten van Natuurpunt Beheer en de Regionale Landschappen van Vlaams-Brabant. Deze projecten versterken de biodiversiteit in Vlaams-Brabant.

​“We investeren in onze natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “In het sterk verstedelijkte en dichtbevolkte Vlaams-Brabant is het niet makkelijk om de natuur weer dichtbij de mensen te brengen. Daarom krijgen projecten die de biodiversiteit in onze provincie versterken onze steun”.

De provincie Vlaams-Brabant investeert in het realiseren van een klimaatbestendig en biodivers landschap via subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten. Deze projecten vormen een meerwaarde voor de Provinciale Prioritaire Soorten/Koesterburen en hun leefgebieden en versterken het groenblauwe netwerk binnen Vlaams-Brabant.

De volgende projecten kregen steun:

 • ‘Bredeweg, groene drager van het plateau van Duisburg’ van Regionaal Landschap Dijleland in Bertem, Huldenberg en Tervuren
 • ‘Woonzorgcentra leggen de link met het landschap’ van Regionaal Landschap Dijleland in Huldenberg
 • ‘Insecteneilanden’ van Regionaal Landschap Noord-Hageland in Aarschot, Begijnendijk, Keerbergen, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo
 • ‘Blauw Netwerk Grote Molenbeek’ van Regionaal Landschap Brabantse Kouters in Asse, Opwijk, Londerzeel, Merchtem en Meise
 • ‘Educatieve voedselbossen Pajottenland en Zennevallei’ van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in Beersel en Gooik
 • ‘Meer gefwiet van geelgors en kievit’ van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in Sint-Pieters-Leeuw, Lennik, Gooik, Pepingen, Herne, Bever en Galmaarden
 • ‘Plan Boommarter in Actie 3’ van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in Halle
 • ‘Natuurherstel op de Wijngaardberg – deel 1’ van Natuurpunt Beheer in Rotselaar
 • ‘Een landschap op maat: wulpen in Vlaams-Brabant’ van Natuurpunt Beheer in Geetbets

 

Meer info over de projecten:

Bredeweg, groene drager van het plateau van Duisburg (bedrag: 75.000 euro, termijn: 2024-2026) van Regionaal Landschap Dijleland

 

Het project heeft als doel om de Bredeweg uit te bouwen tot een belangrijke groene drager voor het fijnmazige netwerk van kleine landschapselementen op het plateau van Duisburg in Bertem en Huldenberg. Door de ontwikkeling van kleine landschapselementen in de randen van deze weg, past de weg zich beter in haar omgeving, worden Natura 2000-gebieden beter ecologisch verbonden en wordt verder ingezet op de biodiversiteit met bijzondere aandacht voor akkervogels. Het plateau is dan ook een belangrijk beheergebied voor akkervogelsoorten, zoals geelgors, grauwe gors, kievit, patrijs, kwartel, veldleeuwerik, velduil, blauwe kiekendief en grauwe kiekendief.
​Bovendien wordt een deeltraject van fietssnelweg F29 in Bertem, Huldenberg en Tervuren voorzien van een groen lint. Zo worden aanliggende ecologisch waardevolle bosfragmenten, zoals het Weebergbos en het Tersaertbos, Natura2000 habitats en kleine landschapselementen met elkaar verbonden. Daarnaast worden kostbare holle wegen verder afgeschermd van erosie en nutriëntuitspoeling afkomstig van de akkers.

Samenwerking tussen Regionaal Landschap Dijleland, Strategisch project Walden, Strategisch project Horizon+, gemeente Bertem, gemeente Huldenberg, gemeente Tervuren, De Werkvennootschap, provincie Vlaams-Brabant, ANB, AOE, landeigenaars en -gebruikers, WBE, VLM en VHM.

 


​‘Woonzorgcentra leggen de link met het landschap’ (bedrag: 31.745,96 euro, termijn: 2024-2027) van Regionaal Landschap Dijleland

Regionaal Landschap Dijleland gaat in dit project enkele percelen braakliggende grond en gazon natuurvriendelijk inrichten en de verbinding met het landschap versterken. De percelen zijn van WZC Ter Meeren en WZC Keyhof in Huldenberg. De doelstellingen zijn enerzijds om de WZC’s beter in te bedden in het landschap met aandacht voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid maar ook om de positieve invloed ervan op het welzijn te benutten.
​Concrete acties:

 

 • WZC Ter Meeren: aanplant van brede houtkant en loofbomen, aanleg wadi’s, extensief beheer bloemrijk grasland opzetten, inzaaien met aangepast bloemenmengsel en bijenhotel plaatsen
 • WZC Keyhof: aanplant van bloesemheg, loofbomen, struikgroepen en insectenborders, bloembollen, extensief beheer bloemrijk grasland opzetten, bijvriendelijke bloemenborders en struiken aanleggen, aanleg kleine plukboomgaard- en weide, met klimplanten begroeide pergola’s over bestaande paden en een insectenhotel plaatsen

 

Samenwerking tussen Regionaal Landschap Dijleland, WZC Keyhof en WZC Ter Meeren, Woonzorgnet Dijleland.

 

‘Insecteneilanden’ van Regionaal Landschap Noord-Hageland (bedrag: 72.562,50 euro, termijn: 2024-2027)

In Vlaanderen stijgt het aantal weilanden voor hobbydieren. Voormalige hooilandjes worden nu intensief begraasd en betreden en verliezen daardoor veel van hun natuurwaarde. Het omvormen van deze weilanden naar een ‘paddock paradise’. Zo’n ‘paddock paradise’ is een looppad om weiden heen waar de paarden onbeperkt kunnen blijven lopen. Hierdoor wordt een deel van de weide gespaard van intensieve begrazing en betreding en kan de biodiversiteit terug toenemen.
​Het project wordt ook opengetrokken naar andere opportuniteiten bij weilanden met andere hobbydieren dan paarden. Per weide wordt er dan bekeken hoe de lokale biodiversiteit optimaal kan worden ondersteund. Dat kan gaan van het aanleggen van een looppiste tot bijkomende aanplantingen en een aangepast begrazingsbeheer.

Regionaal Landschap Noord-Hageland gaat dit concept gebruiken om in weilanden in Aarschot, Begijnendijk, Keerbergen, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo insecten-eilanden te realiseren waarin op de eerste plaats de bruine vuurvlinder, maar ook andere soorten, een thuis kunnen vinden.

Samenwerking tussen Regionaal Landschap Noord-Hageland, Natuurpunt Studie en privé-eigenaars.


​‘Blauw Netwerk Grote Molenbeek’ van Regionaal Landschap Brabantse Kouters (bedrag: 74.962,50 euro, termijn: 2024-2027)

 

De Grote Molenbeek en de (Kleine) Molenbeek kronkelen in Asse, Opwijk, Londerzeel, Merchtem en Meise als groen-blauwe linten doorheen het landbouwlandschap. Het stroomgebied is gekend als zeer overstromingsgevoelig. Maar dat natte karakter en het relatief intacte valleilandschap bieden ook kansen om de natuurwaarden hier te versterken.
​Regionaal Landschap Brabantse Kouters gaat via dit project het blauwgroene netwerk in de vallei versterken via natuurinrichtingsprojecten, zoals het graven van nieuwe poelen, het herstellen van bestaande poelen, het hermeanderen van grachten, het natuurgericht herstel van taluds en oevers en het aanleggen van kleine dammetjes en stuwen om het regenwater beter vast te houden in de vallei.

Samenwerking tussen Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Regionale afdeling Natuurpunt Noord-West-Brabant, de lokale afdelingen van Natuurpunt Asse, Londerzeel, Meise, Merchtem en Opwijk, verschillende eigenaars zoals particulieren, gemeente Merchtem, ANB en Aquafin.

 


​‘Educatieve voedselbossen Pajottenland en Zennevallei’ van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (bedrag: 36.198,85 euro, termijn: 2024-2026)

Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei gaat twee educatieve voedselbossen uitbouwen, één in Plattelandscentrum Paddenbroek te Gooik en het voedselbos BosAardBlij in Beersel.

Samenwerking tussen Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, gemeente Gooik, Plattelandscentrum Paddenbroek PEVA, gemeente Beersel, vrijwilligers Voedselbos BosAardBlij, Natuurpunt Studie, Velt vzw, Pluktuinen Pajottenland, werkgroep landbouw Plattelandscentrum Paddenbroek, Gooikse scholen, Beerselse scholen, plaatselijke Natuurpunt-afdelingen, PajottenMotten (insectenwerkgroep ZW-Brabant) en andere werkgroepen.

 

 

‘Meer gefwiet van geelgors en kievit’ van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (bedrag: 75.000 euro, termijn: 2024-2027)

Akkervogels zijn sterk verbonden met het Vlaamse landbouwlandschap maar staan sterk onder druk van schaalvergroting, intensiever landgebruik, versnippering en het verdwijnen van kleine landschapselementen.
​Omdat het Pajottenland een belangrijke regio is voor akkervogels start Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei een project waarbij werk wordt gemaakt van maatregelen die invulling geven aan de drie basisbehoeftes van akkervogels: voedsel, dekking, broed- en nestgelegenheid.
​De focus ligt op kievit en geelgors. Voor de kievit wordt ingezet op nestbescherming binnen de belangrijkste broedclusters. Daarnaast wordt sterk ingezet op herstel van het leefgebied van beide soorten via concrete maatregelen op het terrein.

​Samenwerking tussen Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, landbouwers, vrijwilligers, bedrijfsplanner VLM, Boerennatuur Vlaanderen, departement landbouw, betrokken gemeenten, werkgroep weide- en akkervogels, vogelbescherming Vlaanderen, vogelwerkgroep, wildbeheereenheden, ANB, Natuurpunt en INBO.

 

‘Plan Boommarter in Actie 3’ van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei ​ (bedrag: 75.000 euro, termijn: 2024-2026)

Dit project kadert binnen Plan Boommarter, een samenwerking voor meer natuur rond het Hallerbos en andere bossen ten zuiden van Halle. Sinds 2006 wordt gewerkt aan een versterkt leefgebied voor de boommarter door versnipperende natuur te verbinden door bosuitbreiding.
​Er wordt ook werk gemaakt van bosuitbreiding, biotoopherstel en uitbreiding van kleine landschappelijke elementen rond de natuurgebieden Berendries en Maasdalbos van Natuurpunt in Halle.

​Samenwerking tussen Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Natuurpunt Halle, Natuurpunt Beheer en stad Halle.

 

‘Natuurherstel op de Wijngaardberg-deel 1’ van Natuurpunt Beheer (bedrag: 61.512 euro, termijn: 2024-2027)

De laatste jaren werden verschillende percelen aangekocht ter uitbreiding van het natuurreservaat op de Wijngaardberg.
​Via de eerste fase van dit project worden vier percelen op de zuidflank vrijgemaakt van koterijen, constructies, rommel, afrasteringen en wordt uitheemse vegetatie verwijderd. Dit moet meer ruimte scheppen voor inheemse soorten van bosplanten en -dieren, zoals ruige veldbies, dalkruid, lelietje-van-dalen, gewone salomonszegel, wilde kamperfoelie, zwarte specht en wespendief. Zodra de eigendommen meer aaneensluitend zijn, zal een mozaïeklandschap worden gecreëerd met heide, hakhout en kleine struwelen wat het leefgebied versterkt van koesterburen zoals geelgors en nachtzwaluw en inheemse soorten,zoals echte guldenroede, pilzegge, hondsviooltje, kruipbrem, hazelworm en veldkrekel.

​Samenwerking tussen Natuurpunt Beheer, Natuurpunt Rotselaar en gemeente Rotselaar.

 

‘Een landschap op maat: wulpen in Vlaams-Brabant’ van Natuurpunt Beheer (bedrag: 63.997,50 euro, termijn: 2024-2027)

De wulpenpopulatie in Vlaanderen gaat sterk achteruit door een teloorgang van de kwaliteit en kwantiteit van hun leefgebied. Wulpen houden van open landschappen met soortenrijke, vochtige graslanden waar voldoende voedsel aanwezig is.
​Dit project heeft als doel inrichtings- en beheermaatregelen uit te werken die tegemoet komen aan de noden van wulpen in hun leefgebied, met een focus op hun kerngebied in de Gete- en Velpevallei.

​Samenwerking tussen Natuurpunt Beheer, Natuurpunt Studie en VLM.

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
Start Torentoer Pajottenland
Pajottenland

Start Torentoer Pajottenland

Een zomer lang worden inwoners en bezoekers van vier Pajotse gemeenten getrakteerd op een uniek uitzicht op de regio. Torentoer Pajottenland bouwde in zowel Galmaarden, Herne, Gooik als Lennik een uitkijktoren van 12 meter hoog.

Lees meer »
 • Postzegel@telenet.be
 • Radio Rand
 • Adverteren
 • Radio Rand