Nieuwskrant

NIEUWSKRANT

NIEUWSKRANT

Vervoerregio Vlaamse Rand keurt regionaal mobiliteitsplan goed

Vervoerregio Vlaamse Rand keurt regionaal mobiliteitsplan goed

Auteur

Deel dit artikel op sociale media

Vervoerregio Vlaamse Rand keurt regionaal mobiliteitsplan goed

Vervoerregio Vlaamse Rand heeft op 5 december het regionaal mobiliteitsplan definitief vastgesteld. Dat plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de rand rond Brussel uit en bevat concrete acties om die toekomstvisie te realiseren. Het regionale mobiliteitsplan werd ter goedkeuring voorgelegd aan Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, deze gaf haar goedkeuring op 15 december. “Met de definitieve vaststelling van het regionaal mobiliteitsplan zet onze regio een belangrijke stap in de richting van een duurzame en toekomstgerichte mobiliteit. Het plan zal bijdragen aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio en wil een antwoord bieden aan de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst”, zegt Stijn Quaghebeur, politiek voorzitter van vervoerregio Vlaamse Rand. “

133 concrete maatregelen

Het regionaal mobiliteitsplan vervoerregio Vlaamse Rand heeft als doel om de mobiliteit in de regio te verbeteren en te verduurzamen, de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verhogen en om de bereikbaarheid van verschillende bestemmingen te vergroten. Het plan bevat 133 concrete maatregelen om de verschillende netwerken te verbeteren (openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, auto en vracht), om de ruimte waarin slimmer in te richten en om in te spelen op het gedrag van de mensen. “Dit plan is het resultaat van een intensief participatief proces waarin we verschillende belanghebbenden, waaronder burgers, belangengroepen, bovenlokale overheden en lokale overheden, betrokken hebben. We zijn heel trots dat het plan er nu is”, zegt Stijn Quaghebeur, politiek voorzitter van vervoerregio Vlaamse Rand. “

Speerpunten
Dit zijn de speerpunten in het regionaal mobiliteitsplan dat in zijn algemeenheid het doel heeft om de verplaatsingen in de regio te verduurzamen:

  • Betere fietsvoorzieningen binnen het netwerk van fietssnelwegen en fietsroutes.
  • Een verhoogd aanbod van en stipte, snellere en comfortabele verbindingen voor zowel treinen als bussen.
  • Een robuust wegennetwerk waarbij lokale wegen ontlast worden.
  • In Hoppinpunten komen de netwerken van fiets, openbaar vervoer en auto samen. Een Hoppinpunt is een punt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen en op elkaar zijn afgestemd. Je start er je reis of stapt er vlot over van het ene op het andere vervoermiddel, zoals de trein, tram, bus en deelsystemen (fiets, auto of step).
  • Voor vrachtverkeer stimuleren we het bundelen van de goederen- en transportstromen en selecteren we vrachtroutes om de woonkernen zoveel mogelijk te ontlasten.
  • Ruimte en mobiliteit verder op elkaar afstemmen zodat de locaties voor wonen, werken en school beter bereikbaar zijn te voet, met de fiets of het openbaar vervoer.

 

Intensieve samenwerking tussen lokale besturen en andere overheden
Vlaanderen telt 15 vervoerregio’s die elk een regionaal mobiliteitsplan opstellen, gebaseerd op Vlaamse beleidslijnen. Het regionale mobiliteitsplan van vervoerregio Vlaamse Rand werd opgesteld door 33 lokale besturen, samen met Vlaamse verschillende mobiliteitspartners zoals het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, vervoermaatschappij De Lijn, De Werkvennootschap en Vlaamse Waterweg nv. Daarnaast werden ook de mobiliteitsdiensten van de buurgemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betrokken. Een nauwe en goede samenwerking met hen is van groot belang om een duurzame mobiliteit over de gemeente- en gewestgrenzen heen mogelijk te maken. Het regionaal mobiliteitsplan past uiteraard ook binnen Hoppin, de toekomstgerichte Vlaamse visie op mobiliteit die de modal shift faciliteert en waarin combimobiliteit centraal staat: het combineren van verschillende vervoermiddelen om vlot en flexibel op een bestemming te geraken.

Uitbouw van Hoppinpunten
Het regionaal mobiliteitsplan zal de komende jaren worden uitgevoerd. Lokale besturen zullen daarin een belangrijke rol spelen, maar ook Vlaamse en federale overheden. “De lokale besturen engageren zich om Hoppinpunten uit te bouwen en om een fijnmazig netwerk te creëren waarbinnen voetgangers, fietsers en auto’s zich snel en efficiënt kunnen verplaatsen. Daarnaast zullen we intensief moeten samenwerken met andere bestuursniveaus voor de realisatie van regionale projecten, zoals de uitbouw van belangrijke multimodale verkeersassen, en de acties die het niveau van de vervoerregio overschrijden”, zegt voorzitter Stijn Quaghebeur.

Mobiliteit stopt niet aan gemeentegrenzen
Vervoerregio Vlaamse Rand bestaat sinds 2019 en is een van de 15 Vlaamse vervoerregio’s die werden opgericht toen het decreet basisbereikbaarheid in werking trad. De oprichting van de vervoerregio kadert binnen Hoppin, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit. Hoppin stimuleert de modal shift en zet in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer voor alle reizigers. Centraal staat combimobiliteit: het combineren van verschillende vervoermiddelen om vlot een bestemming te bereiken. De vervoerregio’s werden opgericht om mobiliteitsuitdagingen via een ruime, regionale benadering aan te pakken, over de gemeentegrenzen heen.

Vervoerregio Vlaamse Rand omvat 33 gemeenten met 660.000 inwoners. De vervoerregio bundelt 16 van de 19 Vlaamse gemeentes die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grenzen. Naast de 33 lokale besturen bevat de vervoerregio vertegenwoordigers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, vervoermaatschappij De Lijn, De Werkvennootschap en De Vlaamse Waterweg nv.

Meer informatie
Meer informatie over Vervoerregio Vlaamse Rand en het regionaal mobiliteitsplan vind je op  www.vervoerregiovlaamserand.be

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

Wij spammen niet! Lees onze privacy pagina voor meer info.

Brede-Ad-2-algemeen
Schrijven voor de Nieuwskrant
imec doet mee aan vernieuwde Fietstest
Vlaams-Brabant

imec doet mee aan vernieuwde Fietstest

imec uit Leuven start op 29 april met de vernieuwde Fietstest van de provincie Vlaams-Brabant. Tijdens zo’n Fietstest laten werknemers de auto 3 weken aan de kant staan om hun woon-werk verkeer met een elektrische fiets af te leggen.

Lees meer »
  • Postzegel
  • Radio Rand
  • Adverteren
  • Radio Rand